Forum IJsselmeervereniging

Bericht:
Beste IJsselmeervereniging,
Op 18 januari komt in de gemeenteraad van Edam-Volendam een herzien (conserverend) bestemmingsplan voor industriegebied Julianaweg in Volendam aan de orde. Dit BP is ook al in 2015 voorgesteld maar toen niet aangenomen o.a. vanwege onze (GroenLinks) tegenstem. Punt is dat het bestemmingsplan toelaat dat op enkele plaatsen de bouwhoogte tot 14 m opgetrokken kan worden. Dat geeft volgens ons een verpesting van het uitzicht vanaf het Markermeer. Dit is nu ook al geval met een groot pand van Bart Smit dat boven de dijk uit steekt. Hebben jullie hier een mening over. Worden jullie wel eens om advies gevraagd bij bestemmingsplannen in de randgemeentes van het Markermeer of IJsselmeer.


Geplaatst: januari 3, 2018
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Bericht:
Laten we wel wezen de afsluitdijk is een historische vergissing geweest. Laten we groot denken en klein .De Houtribdijk is aangelegd voor een polder die er niet is gekomen.Een groot geluk open water vlak voor de deur van Amsterdam.De Houtribdijk kan er dus gewoon uit.Geen dooie slibbak meer en laten dan laten we de markerwadden gewoon weer wegspoelen.De volgende uitdaging is om de afsluitdijk weer weg te halen.Ruimte voor de rivieren is een geweldig uitgevoerd plan.Ruimte voor de zee is de volgende stap die zeker genomen dient te worden. De dijken rond t ijsselmeer zullen de komende decenia wat zwaarder gemaakt worden.De dynamiek in deze Delta zal zijn weerga niet hebben. Henk

Geplaatst: april 20, 2016
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Bericht:
Menselijke ingrepen in het IJsselmeergebied.

Sinds de Afsluitdijk in 1932 werd gesloten, zijn er nog veel meer ingrepen geweest: Wieringermeerpolder, N.O.polder, Noord- en Zuidflevoland, Houtribdijk, verbinding Rijn-Donau, toenemende lozingen door industrie en agrarische bedrijven in het stroomgebied van de Rijn, mineralenwetgeving, vermindering fosfaatbelasting. Het is dus niet verwonderlijk, dat het ecosysteeem niet in evenwicht is gekomen in de afgelopen 85 jaar. En het zal nog wel langer duren, want we grijpen nog steeds in!

Voor het volledige verhaal ga naar: www.ijsselmeervereniging.nl/abr.htm (dit adres overnemen in een browser)


Geplaatst: maart 24, 2015
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Bericht:
Bericht over het IJsselmeergebied.

Aan het IJsselmeergebied kent men diverse functies toe; natuur, recreatie, visserij, transport, drinkwaterwinning en sinds kort energieopwekking door omgekeerde osmose (blue energie) en energieopwekking door uitstroming langs pompgeneratoren geplaatst in de spuikokers van de Afsluitdijk. In het verlengde hiervan energieopslag (waterbuffer) door verschil in waterpeil gedurende de tijd.

Waardoor wordt dynamiek veroorzaakt in het IJsselmeergebied.

-Windkracht en -richting (hebben we geen invloed op).

-Lichttoetreding door zonuren (hebben we ook geen invloed op). In het Markermeer door de hoeveelheid slib wel.

-Waterpeil hebben we invloed op door spuien op de Waddenzee en het inlaten van water via de IJssel. Ook uitslaan van polder en/of boezemwater op het IJsselmeergebied heeft invloed.

-Watersamenstelling met zouten of andere nutriŽnten hebben we invloed op door (brijn)lozingen, aanvoer van zoet rivierwater en (het toekomstig vrij?) inlaten van zout water uit de Waddenzee.

-Verstoring door gebruik van de waterplas met boten voor visserij, plezier en beroepsvrachtvaart middels geluid en waterturbulentie.

-Geluidsverstoring door bijvoorbeeld overvliegende (gevechts)vliegtuigen.

Bij een hoge dynamiek gedijen weinige sterke zogeheten pionierssoorten het beste. Naar een evenwichtsituatie toe zullen kwetsbare climaxsoorten de boventoon gaan voeren en de diversiteit toenemen. Natuur zal er altijd zijn, alleen zal er een verschil in rijkdom aan soorten optreden, bij verandering (vergroting of verkleining) van dynamiek. Evenwichtsituatie met weinig dynamiek geeft een grotere diversiteit aan soorten(rijkdom), maar veel lijkt niet slim als we rijkdom letterlijk nemen!

Wat willen we? Er kan veel zolang de veiligheid en drinkwater- en (straks ook) energievoorziening niet in het gedrang komen.

Vriendelijke groeten,

Erwin Metten
EVM Land of Watermanagement
Zuiderhavendijk 71
1601 JB Enkhuizen


Geplaatst: maart 20, 2015
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Bericht:
Beste IJsselmeer-bewakers,

Het is uitstekend, dat het bestuur de leden raadpleegt over hun opvattingen. Een koers geeft duidelijkheid. Een vraag is ook: welke duidelijkheid zal de raadpleging bieden? Waarschijnlijk, dat de meeste van ons de Estuaire Gedachte een warm hart toedragen, maar niet tegen de ontwikkelingen van "de tijd" in willen gaan. Dus: geen estuarium meer als prioriteit in ons vaandel. Dat schept duidelijkheid. Maar voor de rest?

De IJsselmeervereniging is momenteel breed in actie: dijkherstel, visserij, windmolens, stadsgezichten, recreatie, houtrib, Almere buiten, heemkunde, overheid. Maar: de hele organisatie bestaat uit 8 bestuursleden en 9 vrijwilligers. Dat geeft een beperkte stootkracht. Daarom moeten we ons concentreren op een zo specifiek mogelijk doel. Dat geeft misschien ook meer efficiency en samenhang.

Ik denk aan een project van pakweg een of twee jaar. Onderwerp? Laten we een urgent knelpunt van het IJsselmeergebied nemen: het gat in de Houtribdijk. Het is nog geen uitgemaakte zaak wat daar gebeuren gaat, dus we kunnen ons ertegen aan bemoeien.

Als we ons op Het Gat vd Houtrib concentreren, kunnen we een actieplan maken voor bijvoorbeeld een jaar.

Doel fase 1: Rondkrijgen bij de instellingen, dat Het Gat een een kwestie van geld is. In de wandelgangen is duidelijk, dat dichthouden van de Houtrib niet om veiligheid, maar eigenlijk om geld gaat. Daarom moeten we ons laten informeren, wat voor bedrag daarmee gemoeid is. En: we kunnen aan de TH vragen of iemand ter ondersteuning een schets kan maken van de verschillende systemen en kosten van het doorlaatbaar maken. Pijpen? Sluis? Brug? Vistrap? Misschien heet RWS dat al wel uitgerekend ooit.

Dat brengt lobbyen met zich mee - en publiekelijk aantonen, dat het dichthouden van de dijk niet om veiligheid, maar om geld gaat. Hulp hierbij aanroepen van deskundigen. Aandacht vragen bij: de Provincie, RWS, de Kranten en Media, Kamer en overheid. En, we kunnen onze bevindingen publiceren in ons Onvolprezen Magazine: dat zou twee Gat-Specials kunnn krijgen. Daarin: een officiele Hoogleraar van de TH verklaart, dat "veiligheid" en doorlaatbaarheid kunnen samengaan. Een artikel met schetsjes over wat voor gaten er gemaakt kunnen worden. Een raming van de kosten. Een uitleg over de positieve gevolgen van meer dynamiek.

Bij al deze activiteiten moeten we intensief samenwerking zoeken met de clubs binnen het Blauwe Hart. Nederlandse sportvisserij wil vast wel. Natuurmonumenten kan hun Marker Wadden project nog vergroten. Hun inzet zou lobbywerk moeten zijn: met als doel dat de overheid in principe niet negatief tegenover Het Gat staat.

Doel 2: Geld voor dat gat zien te genereren. De Marker Wadden hebben aangetoond dat er veel geld kan loskomen. Het moet rollen.

Jeroen Determan


Geplaatst: maart 14, 2015
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Bericht:
De eerste keer dat ik Ijsselmeerberichten eens goed doorlees wordt meteen mijn mening gevraagd. Ik ben geen zeiler, fiets en wandel wel eens langs het ijsselmeer en haal wel eens een visje in Den Oever.
Dat zal in beide opties wel zo blijven.
Maar wat vinden Nederlanders die niet om het Ijsselmeer wonen?
Hoe breed moet deze discussie plaatsvinden?


Geplaatst: maart 3, 2015
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Bericht:

Persoonlijk bericht. Klik om te bekijken.Geplaatst: maart 1, 2015
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Bericht:
Wat betreft de haalbaarheid van het IJsselmeergebied als een dynamisch ecosysteem met natuurlijke overgangen van zoet naar zout: het wordt inderdaad een lange weg. Desondanks veranderen de reacties vanuit de officiele instanties van meewarig, via schrik, naar tja... wie weet! Het is misschien eerder een politiek dan technisch vraagstuk. De IJsselmeeervereniging zag graag de mogelijkheden van een doorlaatbare houtribdijk onderzocht. Bovendien wordt het in stukken zoals het ANT rapport en de Natuurambitie Grote Wateren als toekomstscenario genoemd. Het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart brengt dit idee ook naar voren en er staan serieuze gesprekken op stapel. Als IJsselmeervereniging zullen wij ook in de projectgroep Natuur van Het Blauwe Hart van ons laten horen wat dit betreft.

Geplaatst: februari 27, 2015
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Bericht:
Herstel van het Ijsselmeer met natuurlijke overgangen van zout naat zoet zou natuurlijk fantastisch zijn.
Ik heb begrepen dat ook de waddenvereniging hier voorstander van is.
Maar dat heeft alleen zin als ook de horizonvervuilende windmolens die men in het ijsselmeer wil bouwen, haaks op de afluitdijk, richting Hindeloopen/Stavoren er niet komen.
Ook de dijk Lelystad/enkhuizen zou dan weer open verbindingen met de rest van het Ijsselmeer moeten krijgen, zodat er ook een goede doorstroming vanaf de randmeren kan ontstaan.
Helaas heeft de huidige regering geen enkel oog voor dit soort zaken.
Een mooie taak voor de Ijsselmeer vereniging om actief te gaan proberen de windmolens tegen te houden en het Ijsselmeer weer mooier te maken.


Geplaatst: februari 24, 2015
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Bericht:
"Herstel het IJsselmeer als dynamisch groot natuurgebied met natuurlijke overgangen van zout naar zoet, land en water, met behoud van veilige waterkering" zou natuurlijk mooi zijn maar ik denk niet dat we zo'n doelstelling als haalbaar kunnen beschouwen. En eerlijk gezegd zou ik het al heel wat vinden als "het IJsselmeergebied als een mooi zoetwaterplassengebied met vooral een functie als zoetwaterbekken en recreatie gebied" behouden zou blijven. Dat wordt dan vechten tegen windmolens.... laten we hopen dat de IJsselmeervereniging in die strijd meer succes heeft dan Don Q!

Geplaatst: februari 22, 2015
Verwijder dit bericht Reageer op dit bericht Bekijk IP adres
Powered by PHP Guestbook 1.7 from PHP Scripts
 
1 2 Laatste »